Νομοθεσία

Νομοθεσία (9)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) -Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Β' κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α' κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Πρακτική άσκηση 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με το πτυχίο
3) Επιτυχείς εξετάσεις (πραγματοποιούνται 4-6 φορές το χρόνο)

ΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1)Πτυχίο Φαρμακευτικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας.
2)Πρακτική άσκηση 12 μήνες (6 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, 3 μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, 3 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε φαρμακείο Νοσοκομείου).
3)Επιτυχείς εξετάσεις

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας υπ' όψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 3601/28 "περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων".
Την με αριθ. 1896/9.12.92 πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Την με αριθμ. Υ. 1938/9.12.92(ΦΕΚ Β' 727/92) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137/85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα", το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154/85) "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηοη των διατάξεων του Ν. 1712/1987."
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Την με αριθμ. 382/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Θέτουμε σε ισχύ τον κατωτέρω κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, αποτελούμενο από 35 άρθρα.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε την αιτιολογική έκθεση και τα άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως τα βρήκαμε στο διαδίκτυο:

Αιτιολογική Έκθεση: Με τα άρθρα 216, 217 και 218, 219 και 220 πραγματοποιείται ο εκσυγχρονισμός, η επικαιροποίηση και ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της υποβολής των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Αρμόδια υπηρεσία στο εξής είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο.

Αιτιολογική Έκθεση: Με τα άρθρα 216, 217 και 218, 219 και 220 πραγματοποιείται ο εκσυγχρονισμός, η επικαιροποίηση και ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της υποβολής των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Αρμόδια υπηρεσία στο εξής είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : Συνολική χρονική διάρκεια λειτουργίας του
ΠΗΓΗ : http://www.taxheaven.gr/

ΠΦΣ: Η διημέρευση και η διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς
 
 
Αριθμ. Πρωτ. 1618 
Προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορίνθου 
Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 
 
Θέμα: «Απάντηση στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορίνθου» 
 
Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 εγγράφου σας, επαγόμεθα τα εξής: 

 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ? ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από
αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από τον. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται
σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.»

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Η τελική εγκύκλιος για το ωράριο

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων σύμφωνα την υπΆ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄)».


Σε συνέχεια της υπ΄αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ 124531/9-11-2011 εγκυκλίου μας με θέμα «Εφαρμογή της υπΆ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄) «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

 

Ποιός είναι Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 721 guests και κανένα μέλος

Επικοινωνία

  • Πάροδος Κυκλάδων - Περιοχή Βροντού, 34100, Χαλκίδα
  • 22210 25109
  • 22210 25109
  • Ώρες επικοινωνίας:
    Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00 - 14.00