ΠΡΟΣΟΧΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ .
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
1. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συ−
νταγές, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά
φάρμακα, τουλάχιστον για μία τριετία, χωριστά από
τις λοιπές συνταγές και σε δέσμες που περιλαμβάνουν
τις συνταγές ενός τριμήνου. Οφείλουν επίσης να ανα−
γράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν
από το Υπουργείο Υγείας, τα ποσά τα οποία έχουν
καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριμήνου, με άθροιση
των αναγραφόμενων στις συνταγές, καθώς και εκείνων
τα οποία χωριστά καταναλώθηκαν για κάθε παρασκευή
φαρμακευτικού σκευάσματος.
2. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε
έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η
ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του
έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια
του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθη−
καν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που
καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρ−
μακευτικών σκευασμάτων. Οι καταστάσεις που στάλθη−
καν από τα φαρμακεία υποβάλλονται από τις ως άνω
αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που
συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός
του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.
3. Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο αυτό
τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμα−
κείων. Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις, στους φαρμακοποιούς ή διευθυντές φαρμα−
κείων, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτακτα το βιβλίο
που ορίζεται από το όρθρο αυτό ή δεν φυλάσσουν τις
συνταγές των ιατρών με τις οποίες χορηγήθηκαν τα
ναρκωτικά.


efimeries

koinoniko-farmakeio