ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ REBATE KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006

Αθήνα, 30/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ REBATE KAI
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006

1. Πιστωτικά Τιμολόγια για το rebate- Περικοπές
Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ μέχρι αύριο 31.12 θα έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ οι βεβαιώσεις που αφορούν στις παρακρατήσεις του rebate καθώς και των πιθανών περικοπών για το έτος 2019 .
Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία μέχρι 31.12.2019
Στην πύλη της ΚΜΕΣ θα υπάρχει και εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου σε προσυμπληρωμένη φόρμα.
Στην βεβαίωση θα υπάρχει ανάλυση των ποσών της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ.
Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα παραστατικά στο Φάκελο υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του 2019.

2. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών .
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι αύριο 31.12.2019 να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του ν. 3459/2006 που διαθέτουν τα φαρμακεία.
Βάσει της νομοθεσίας οι καταστάσεις απογραφής των φαρμακείων θα πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Διευθύνσεις Υγείας μέχρι 15.1.2020.
Στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Φαρμακείου , τα αποθέματα των φαρμάκων του ν. 3459/2006 την 31η .12.2019 και τέλος η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία και να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του Φαρμακείου.
Η κατάσταση του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Από αυτές το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία και το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβληθεί και Κατάσταση Ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου στις τοπικές διευθύνσεις υγείας μέχρι 15.1.2020.

Εκ του ΠΦΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΛΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟ 15/4 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ,ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΫΛΗ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.
ΟΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ,
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΟΥ Ή ΚΑΙ EMAIL ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ & ΑΔΤ ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ, Α & Β ΒΑΘΜΟΥ,ΕΝΩ ΓΙΑ Γ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ".

Συνέχιση Εκτέλεσης Συνταγών ΥΠΕΘΑ(ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ,Λ.Σ)

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ , ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΣ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ, Ο ΦΣΕ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. ΑΠΟ 1/8/19 , ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΣ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2019

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αριθμ. Πρωτ. 3277

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2019

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ


Ι. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983 η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58 περ. 2 Ν. 1539/1985) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας. Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων των φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, άρχεται από 1ης Δεκεμβρίου (2019) σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 3601/1928, ως αντικατεστάθη με το άρθρο 11 του Α.Ν. 1384/1938. 2. Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις και εκείνες του άρθρου 51 του N. 3601/1928, ως αντικαταστάθηκαν με την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του N. 1539/1985, η θητεία των μελών των νυν Διοικητικών Συμβουλίων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας και των αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο
2

Φαρμακευτικό Σύλλογο λήγει την 30η Νοεμβρίου 2019 και οι νέες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου του 2019. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία για διαφόρους λόγους οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν σε χρόνο μεταγενέστερο του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου 2019 (άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 3601/1928) θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφέρειας, που κατά νόμο έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου (άρθρο 186, παρ. Ζ, περ. 12 του Ν. 3852/2010) για συγκεκριμένη ημερομηνία και φυσικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ισόχρονη παράταση της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων αυτού στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Σημείωση: Η εποπτεία και ο έλεγχος των φαρμακευτικών Συλλόγων – και συνεπώς κάθε πράξη που αφορά σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. Ζ. περ.12 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) περιήλθε στις Περιφέρειες της Χώρας, ως άλλωστε ειδικότερα ορίζεται στα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών αυτών.

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα πρέπει να συνέλθει σε συνεδρίαση τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

Α) Προκήρυξη για καθορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη συγκεκριμένου αριθμού μελών, ως εξής: i) Για το Διοικητικό Συμβούλιο: (άρθρο 20 Ν. 3601/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 1384/1938) : - Σύλλογοι από 16 μέχρι 50 μελών εκλέγουν 5 μέλη. - Σύλλογοι από 51 και άνω μελών εκλέγουν 9 μέλη.

ii) Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο: Με το άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43/09.3.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 και προβλέπεται η συμμετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
3

1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας (δεν αφορά την Περιφέρεια Αττικής), συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται: α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου. β) Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ) Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η εκλογή των τριών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται ως εξής: Στις Περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο.

2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5) μέλη, ως εξής: I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής, και II) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων. IΙΙ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον
4

Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και τον νόμιμο αναπληρωτή του) και γ) από τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.

Συνεπώς θα πρέπει να εκλεγούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που θα συσταθούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας από τους κάτωθι Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ως εξής: - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Καβάλας, Δράμας και Έβρου. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης, Σερρών και Πιερίας (ή Ημαθίας – Πέλλας). - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Κοζάνης, Καστοριάς, και Φλώρινας. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ηπείρου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Ιωαννίνων, Πρέβεζας – Λευκάδας και Άρτας. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλλήνιας. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
5

- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Φθιώτιδας, Εύβοιας και Λιβαδειάς. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Μεσσηνίας, Κορινθίας και Αργολίδας. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Δωδεκάνησου, Κυκλάδων και Καλύμνου. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Λέσβου, Χίου και Σάμου. - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Κρήτης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου ή Λασιθίου. - Στην Περιφέρεια Αττικής: Εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς αντιστοίχως, κατά τις αρχαιρεσίες εκάστου των Συλλόγων.

Ειδικώς, στις περιπτώσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς ο αριθμός των μελών των Συλλόγων αφενός μεν Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας, αφετέρου δε Ρεθύμνου και Λασιθίου είναι οριακά ίσος, ευθύς μόλις οι Σύλλογοι αυτοί προβούν σε κατάρτιση του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφο, θα διαπιστωθεί που εκλέγονται μέλη για τα αντίστοιχα Πειθαρχικά Συμβούλια σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στους οποίους δεν εκλέγονται μέλη για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δεν θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών στα Πειθαρχικά Συμβούλια, αλλά μόνο για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και για Αντιπροσώπους στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

iii) Αντιπροσώπους στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο Τακτικούς και Αναπληρωματικούς (άρθρο 58 παρ. Α΄ περ. 1 N. 1539/1985) κατά
6

την εξής αναλογία : - Σύλλογοι που αριθμούν κατά την ημέρα της προκηρύξεως μέχρι είκοσι πέντε (25) μέλη εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο. - Σύλλογοι που αριθμούν από είκοσι έξι (26) μέχρι εκατό (100) μέλη εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους. - Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1.000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων, ως ορίζεται ανωτέρω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας. - Σύλλογοι που αριθμούν περισσότερα από χίλια ένα (1.001) μέλη εκλέγουν επιπλέον των έντεκα (11) αντιπροσώπων, ως ορίζεται ανωτέρω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε διακόσια (200) συμπληρωμένα μέλη. Επισημαίνεται ότι για κάθε έναν τακτικό αντιπρόσωπο πρέπει να εκλεγεί και ένας αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.

Η ημερομηνία των αρχαιρεσιών θα πρέπει να ορισθεί 70 ημέρες μετά την ημερομηνία που θα συνέλθει το Δ.Σ. και όχι πέραν της ημερομηνίας που διεξήχθηκαν οι τελευταίες αρχαιρεσίες (ολιγοήμερος παρέκκλιση δεν παίζει κανένα ρόλο).

Β) Κατάρτιση καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σε περισσότερα του ενός αντίγραφα, αποκλείοντας αυτούς που δεν έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του Ν. 3601/1928 (μονογραφή κάθε σελίδα του καταλόγου και υπογραφή στο τέλος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και απόφαση για την ημερομηνία ανάρτησης του καταλόγου. Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται ότι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς όλοι οι φαρμακοποιοί εντός της περιφέρειας του συλλόγου, οι οποίοι: α) έχουν συστήσει νομίμως φαρμακείο, ήτοι τους έχει χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, ως επίσης και η σχετική άδεια λειτουργίας φαρμακείου, και το φαρμακείο να είναι σε λειτουργία («Οι έχοντες νομίμως συνεστημένων φαρμακείον)», και β) έχουν οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, υπεύθυνοι επιστήμονες φαρμακοποιοί σε κληρονομικό φαρμακείο («Οι προσωρινώς διευθύνοντες φαρμακείον περιελθόν εις τους συγγενείς αποβιώσαντος φαρμακοποιού»). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του υπ’ αριθμόν 64/2018 ΠΔ/τος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124) ορίζεται ότι
7

εγγράφονται υποχρεωτικώς στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί που έχουν οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη στις περιπτώσεις πολυιδιοκτησίας. Μόνο οι ανωτέρω τρεις κατηγορίες – περιπτώσεις φαρμακοποιών είναι δυνατόν να είναι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ουδείς άλλος. Συνεπώς όλοι οι ανωτέρω, ως μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3601/1928 δεν απαιτείται τα μέλη του Συλλόγου να είναι ταμειακώς εντάξει για να ασκήσουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ως εκ τούτου στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κι εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που οφείλουν εισφορές προς το Σύλλογο. Άλλωστε, έχουμε αναφέρει σε πλείστα όσα έγγραφα του Π.Φ.Σ. προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους τη διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων εισφορών των μελών του Φαρμακευτικών Συλλόγων προς του Συλλόγους, η οποία ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3601/1928, ως τούτο αντικατεστάθη με την παρ. Δ του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3). Τέλος, η παρ. 4 του ως άνω άρθρου ορίζει ότι «4. Η άρνηση ή η αμέλεια καταβολής από το φαρμακοποιό προς το σύλλογο των εισφορών και των προστίμων που του έχουν επιβληθεί είναι βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα».

Η ημερομηνία ανάρτησης του καταλόγου πρέπει να είναι εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η ανάρτηση του καταλόγου των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να γίνει σε περίοπτη θέση των γραφείων του Συλλόγου (αν έχει γραφεία) ή εκεί που φέρεται ότι έχει την έδρα του (π.χ. φαρμακείο του προέδρου ή του γραμματέα), ώστε η ανάγνωσή του να είναι προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρουσία ως μαρτύρων δύο υπαλλήλων του Συλλόγου (αν ο Σύλλογος διαθέτει υπαλλήλους) ή τυχόν παρισταμένων φαρμακοποιών, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου, που θα υπογραφεί από όλους τους παραπάνω. Αν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος διαθέτει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, επιθυμητή είναι και η σχετική καταχώρηση αυτού, ως επίσης και κάθε σχετικού εγγράφου (σύσταση με βάση τις Αρχές της Διαφάνειας και όχι κατά νόμο υποχρέωση). Σημειώνεται, ότι μετά την κατάρτιση και ανάρτηση του καταλόγου των μελών που
8

δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τις αρχαιρεσίες, απαγορεύεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4559/1977 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγραφή σε αυτόν κάθε άλλου μέλους και συγκεκριμένα των φαρμακοποιών που έγιναν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά την ανάρτηση του καταλόγου, έστω και αν έχουν τα λοιπά κατά νόμο προσόντα. Τα μέλη αυτά, όσα και αν είναι, θα ψηφίσουν στις πρώτες αρχαιρεσίες που θα γίνουν μελλοντικά. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως, κατά του καταρτισθέντος καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3601/1928: «Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου δέον να υποβάλλονται το βραδύτερο εντός 14 ημερών από του καταρτισμού του καταλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίζει και να κοινοποιεί προς τους ενδιαφερόμενους ητιολογημένη την απόφασιν αυτού εντός οκτώ το πολύ ημερών από της ενστάσεως. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάμει έφεσιν κατά της αποφάσεως ταύτης ενώπιον του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οφείλει να πράξη τούτο εντός οκτώ το πολύ ημερών από της εις αυτό κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικό Σύλλογο, όστις οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασιν αυτού εις τον ενδιαφερόμενον εντός 14 το πολύ ημερών από της λήψεως της εφέσεως. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι τελεσίδικος».

Γ) Την αποστολή εγγράφου στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας Περιφέρειας, όπως ορίσει αντιπρόσωπο της Διοίκησης ο οποίος θα παρίσταται στις αρχαιρεσίες και θα μετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. Α΄ περ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983.

Δ) Σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 300 μέλη (Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Λάρισας), αν αυτό κριθεί σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να αποφασίσει, κατά τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη των αρχαιρεσιών και την κατάρτιση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών ή μετά ταύτα, αλλά τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί ένα μήνα πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας
9

Περιφέρειας, προκειμένου να οριστούν ισάριθμοι προς τα εκλογικά τμήματα διοικητικοί αντιπρόσωποι, που θα παρίστανται στην διαδικασία εκλογής και θα μετέχουν των εφορευτικών επιτροπών (παρ. 8 άρθρο 22 Ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το της παρ. Α΄ περ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983).

Ε) Την αποστολή εγγράφου προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, όπως με αιτιολογημένη απόφασή του επιτρέψει την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου, ρητώς καθοριζομένων περιοχών του (π.χ. νήσων), που βρίσκονται μακριά από την έδρα του και ειδικές τοπικές συνθήκες τους εμποδίζουν να μεταβούν σε αυτή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, με συστημένη επιστολή (περ. 10 παρ. Α΄ άρθρου 37 Ν. 1316/1983). Η δυνατότητα επιστολικής ψήφου θα πρέπει να παρέχεται όλως εξαιρετικώς και με φειδώ, και μόνο για τους ανωτέρω λόγους και ουχί φυσικά για λόγους προσωπικούς (πχ ταξίδι) ή υγείας. ΣΤ) Τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη νόμιμη και ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (π.χ. εξεύρεση και τακτοποίηση των αιθουσών, καλπών, προμήθεια φακέλων και γραφικής ύλης, παραβάν για ιδιαίτερο χώρο κλπ).

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρο 21 Ν. 3601/1928, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της παρ. Ζ΄ άρθρου 37 Ν. 1316/1983) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του Ν. 3601/1928, ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/1938. Στους Συλλόγους κάτω των 50 μελών, οι αρχαιρεσίες οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες και να διεκδικήσουν κάποιο αξίωμα, πρέπει να υποβάλουν με απλή αίτηση προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο υποψηφιότητα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 50 μέλη, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι βάζουν υποψηφιότητα, επίσης προ 30 ημερών, αλλά και με έγγραφη δήλωσή τους ότι μετέχουν του συγκεκριμένου συνδυασμού. Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που αναφέρει η προκήρυξη του Δ.Σ. (βλέπε περ. α΄ παρ. 1) και απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς
10

(άρθρο 22 του Ν. 3601/1928 ως αντικαταστάθηκε με την περ. 4, παρ. Α. άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Κατ’ ερμηνεία του άρθρου 160 παρ. 3 του Ν. 4600/2019, στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους όπου εκλέγονται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, κάθε συνδυασμός θα έχει έναν μόνο υποψήφιο για τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έναν μόνο υποψήφιο για αναπληρωματικό, ήτοι ίσο αριθμό υποψηφίων με εκείνον που εκλέγεται (ένας) από κάθε Φαρμακευτικό Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκάστης Περιφέρειας. Και η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (περ. 2 παρ. Α άρθρο 37 Ν. 1316/1983, και άρθρο 54 Ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ1 άρθρο 58 Ν. 1539/1985).

Είκοσι ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες (περ. 2 του άρθρου 22 Ν. 3601/1928 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 Ν. 1316/1983) το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα συνέλθει σε συνεδρίαση και θα αποφασίσει: α) Αιτιολογημένα, αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3601/1928, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/1938 και την περ. α΄ της παρ. Ζ του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 (προσόντα υποψηφίων), την ανακήρυξη υποψηφίων. Φυσικά, μη ανακήρυξη υποψηφίου για έλλειψη των κατά νόμο προσόντων, πρέπει να στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία και επομένως η σχετική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος ακυρώσεως των αρχαιρεσιών, είτε από την εποπτεύουσα αρχή κατόπιν υποβολής ενστάσεως (άρθρο 28 Ν. 3601/1928), είτε από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. β) Την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, όπως ο νόμος ορίζει και της οποίας οι δαπάνες βαρύνουν τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και ειδικότερα: i) Κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος θα εκτυπώσει δύο είδη ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό: Το ένα θα περιλαμβάνει τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (αν και εφόσον εκλέγεται μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλως το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει μόνον τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου). Το άλλο ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει τους υποψηφίους αντιπροσώπους για τον
11

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 54 παρ. 1 Ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ1 άρθρο 58 Ν. 1539/1985). Επίσης εκτός των προαναφερθέντων ψηφοδελτίων οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων.

ii) Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν λιγότερα από 50 μέλη, οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι περιλαμβάνονται, κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, που στο επάνω μέρος αναγράφει την ονομασία του Φαρμακευτικού Συλλόγου και την ημερομηνία διενεργείας των αρχαιρεσιών (περ. 3 παρ. Α άρθρο 37 N. 1316/1983).

iii) Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 50 μέλη, όπου οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών, τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν στο επάνω μέρος την ονομασία του Συλλόγου, την χρονολογία διενεργείας των αρχαιρεσιών και στη συνέχεια, κατ’ αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και το πατρώνυμο αυτών του συνδυασμού (περ. 4 παρ. Α άρθρου 37 N. 1316/1983). Ο νόμος ουδέν αναφέρει αν εκτός των παραπάνω στοιχείων θα αναγράφεται και ο τίτλος του συνδυασμού. Στο θέμα αυτό φρονώ, ότι αν και ο νόμος σιωπά, μετά την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και πριν από τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων επιτρέπεται να αναφέρεται ο τίτλος του συνδυασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ : ο νόμος δεν ορίζει τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων. Σε μερικούς Συλλόγους τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός τους, οπότε τα ψηφοδέλτια υποχρεωτικά θα έχουν τις διαστάσεις που ορίζει αυτός. Στους Συλλόγους που δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός, ο Σύλλογος που έχει και την ευθύνη εκτυπώσεώς τους, θα ακολουθήσει την πρακτική των ψηφοδελτίων των βουλευτικών εκλογών ή εν πάση περιπτώσει όλα τα ψηφοδέλτια θα είναι του αυτού χρώματος και των αυτών διαστάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ, επίσης, στην αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων, που θα πρέπει να αναγράφονται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό τους, καλό δε θα είναι να αναφέρεται και το πατρώνυμο, π.χ. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Το υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο όνομα.

Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων πρέπει να γίνει το ταχύτερο και στη συνέχεια, αυτά παραδίδονται:
12

- είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του Συλλόγου (περ. 3 παρ. Α. άρθρου 37 Ν. 1316/1983) αν αυτή συμπίπτει με την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, - είτε στον κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, αν ο Σύλλογος δεν εδρεύει στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας (περ. 5 παρ. Α άρθρου 37 Ν. 1316/1983), όπου σφραγίζονται αυτά με την σφραγίδα τους. Ψηφοδέλτια που δεν θα έχουν την σφραγίδα της Περιφερειακής Ενότητας, ή του Ειρηνοδίκη είναι άκυρα (περ. 6 παρ. Α εδ. α περ. 3 παρ. Γ άρθρο 37 Ν. 1316/1983).

Η παράδοση των ψηφοδελτίων για σφράγιση, είτε στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας είτε στον Ειρηνοδίκη πρέπει να γίνει 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες (περ. 3 παρ. Α άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που μέλη τους θα ψηφίσουν με συστημένες επιστολές, καλό θα είναι η παράδοση να γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να γίνει η σφράγιση και η αποστολή στα μέλη αυτά έγκαιρα, γιατί αν εξαντληθεί η σχετική προθεσμία που τάσσει ο νόμος (περ. 10 παρ. Α άρθρο 37 Ν. 1316/83) και αποσταλούν 10 ημέρες πριν (τελευταία μέρα που ορίζει ο νόμος) υπάρχει κίνδυνος ο χρόνος αποστολής - επιστροφής των ψηφοδελτίων να υπερβεί το δεκαήμερο και φυσικά να μην περιέλθουν ταύτα έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή και συγκεκριμένα μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών, οπότε δεν θα ληφθούν υπόψη. Ειδικότερα, στα μέλη που με την απόφαση του Περιφερειάρχη έχει επιτραπεί να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή, το Δ.Σ. θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες σφραγισμένα από τον Περιφερειάρχη ή τον Ειρηνοδίκη, ψηφοδέλτια και φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Τα παραπάνω μέλη, αφού σημειώσουν με σταυρό προτίμησης τον υποψήφιο που επιθυμούν την εκλογή του, θα το θέσουν στο φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και θα τον σφραγίσουν. Στη συνέχεια θα θέσουν σε άλλο φάκελο τον εν λόγω σφραγισμένο φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο, καθώς και μια δήλωση με τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή της περιοχής τους. Ο φάκελος αυτός, αμέσως, χωρίς καμιά καθυστέρηση, θα αποσταλεί συστημένος στον Φαρμακευτικό Σύλλογο με την ένδειξη «Φαρμακευτικός Σύλλογος ……» (Για την εφορευτική Επιτροπή)» (άρθρο 22 Ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου 37 Ν. 1316/1983 και τελικά με την παρ. Δ1 του άρθρου 58 Ν. 1539/1983).
13


γ) Την αποστολή των προσκλήσεων για τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής τους (άρθρο 12 Ν. 3601/1928 και άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Οι προσκλήσεις είναι ατομικές και η αποστολή τους ενεργείται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Είναι επιθυμητή η ανάρτησή της και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, τα εξής: i) Την ημερομηνία, ημέρα και ώρα της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς επίσης τον τόπο, στον οποίο θα λάβει χώρα αυτή. Ιδιαίτερα δε, θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση, ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί εντός οκτώ 8 ημερών, καθοριζομένης ημερομηνίας, ημέρας και ώρας επαναλήψεως και τον τόπο διεξαγωγής (άρθρο 26 Ν. 3601/1928). Σε Συλλόγους που θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Τμήμα, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου (περ. 8 παρ. Α΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 παρ. Δ1 άρθρου 58 Ν. 1539/1985, τότε λεπτομερώς θα σημειωθεί τούτο στην πρόσκληση: «Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα ως εξής : 1ο Τμήμα: Οι ψηφοφόροι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α μέχρι Κ (ή από Α μέχρι και Κοσμόπουλος) στην οδό ……. , …. όροφος. 2ο Τμήμα : Οι ψηφοφόροι των οποίων τα στοιχεία αρχίζουν από Λ μέχρι και Ω (ή από Κοσμόπουλος μέχρι Ω), στην στην οδό ……. , …. όροφος. ii) Τα θέματα που θα συζητήσει η Γενική Συνέλευση, όπως πχ: α) Έγκριση προϋπολογισμού, β) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, γ) Έκθεση πεπραγμένων και έγκρισή τους, δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Π.Σ. (αν υφίσταται) ή αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ. (θα τίθεται πάντοτε ως τελευταίο θέμα). iii) Ειδικά για το θέμα των αρχαιρεσιών θα αναγραφεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και Π.Σ. (αν και εφόσον εκλέγεται μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω) και των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 37 περ.1 παρ. Α του Ν. 1316/1983). Σημείωση : Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο (αν και εφόσον εκλέγεται μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τους αντιπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι εκλέγονται τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία θα εκλεγούν, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η πρόσκληση θα έχει
14

ως εξής : «Προς τον Κύριο ............................................ μέλος του Φ.Σ. .................................... οδός ............. Τ.Κ. .............................. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Παρακαλείσθε, όπως την ................. ημέρα ....... και ώρα ....... προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου ……, που θα πραγματοποιηθεί ................ οδός ......... στην ........ με τα εξής θέματα: 1) Έγκριση πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως της ..... (αν υπάρχουν καλό θα είναι με την πρόσκληση να αποστέλλονται και τα πρακτικά). 2) ................ (π.χ. έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019). 3) .................. 4) Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή : - ........... μελών για το Δ.Σ. - ........... Τακτικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο (αν και εφόσον εκλέγεται μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω). - ........... αναπληρωματικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο - ............ τακτικών και ............... αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Β. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί την .......... στο ......... οδός ....... αριθ. ......... και ώρα ....... με τα ίδια θέματα.» Επίσης ορίζεται ο χρόνος διάρκειας της ψηφοφορίας (όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Συλλόγου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, όπως θέλει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πχ: «Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από 9ης π.μ. μέχρι 4ης απογευματινής». Τέλος, καλό θα είναι στο τέλος της προσκλήσεως να γίνει υπενθύμιση στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3601/1928 και του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Ν. 328/1976, η συμμετοχή των μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά.

15

IV. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Θα πρέπει να λάβουν χώρα οι κάτωθι ενέργειες: - Εξεύρεση της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία (ή αν η ψηφοφορία γίνει σε περισσότερα τμήματα: των αναγκαίων αιθουσών) η κατάλληλη διευθέτηση ταύτης (ή τούτων), η ύπαρξη των απαραίτητων επίπλων για την ομαλή διεξαγωγή του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής (ή των Εφορευτικών Επιτροπών), καθώς επίσης και την απαραίτητη δημιουργία ιδιαιτέρου χώρου (ή ιδιαίτερων χώρων) όπου θα αποσύρονται τα μέλη για την συμπλήρωση των ψηφοδελτίων. - Τακτοποίηση της κάλπης ή των καλπών. - Η εντός των νομίμων προθεσμιών αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη (άρθρο 12 Ν. 3601/1928). - Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων, η θεώρηση τους από την Περιφερειακή Ενότητα ή τον Ειρηνοδίκη και η αποστολή τους στα μέλη που θα ψηφίσουν με συστημένη επιστολή. - Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος οφείλει να προμηθευθεί έγκαιρα τον απαραίτητο αριθμό φακέλων, εντός των οποίων οι ψηφοφόροι θα τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια τους (περ. 9 παρ. Α΄ άρθρου 37 Ν. 1316/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 παρ. Δ1 Ν. 1539/1985). - Οι φάκελοι που θα τεθούν τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και να φέρουν την σφραγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου (περ. 9 παρ. Α΄ Ν. 1316/1983 όπως αντικαταστάθηκε με παρ. Δ1 άρθρο 58 Ν. 1539/1985).

V. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Κατά την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών, τα προσερχόμενα μέλη θα υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για την διαπίστωση υπάρξεως απαρτίας (άρθρο 12 Ν. 3601/1928). 2. Για την ύπαρξη απαρτίας και την έναρξη της συνεδριάσεως πρέπει να παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου (εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Συλλόγου, εντός βέβαια των ορίων των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3601/1928). 3. Αν παρά ταύτα δεν υπάρξει απαρτία τότε θα συνταχθεί πρακτικό διαπιστώσεως και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και θα προσυπογραφεί από τον Διοικητικό Αντιπρόσωπο της Περιφέρειας ή τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Η Γενική
16

Συνέλευση στην περίπτωση αυτή θα επαναληφθεί, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερών, όπως σχετικά έχει καθορισθεί. 4. Κατά την επανάληψη η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και να παρίστανται (άρθρο 13 Ν. 3601/1928). Καλό όμως θα είναι οι προσερχόμενοι μέχρι την στιγμή της ενάρξεως της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να υπογραφούν σε κάποια κατάσταση προσερχόμενων μελών. 5. Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται από αυτή, με ανάταση των χεριών των παρισταμένων, ένα μέλος της που θα προεδρεύει των εργασιών της (παρ. Η άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Το εκλεγόμενο μέλος που θα προεδρεύσει των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, έχει κατά την διάρκεια αυτής, όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο για τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου. 6. Της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά, στα οποία ρητά πρέπει να σημειωθούν : α) Αν στην πρώτη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία: «Διαπιστωθείσης απαρτίας (παρόντων ... μελών επί συνόλου ….) άρχεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου...». β) Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία: «Μη διαπιστωθείσης απαρτίας (παρόντα ... μέλη επί συνόλου ….) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ...» γ) Αν είναι η δεύτερη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά την αναβολή: «Αναβληθείσης της κατά την .... συνεδριάσεως της Γ.Σ. επειδή δεν υπήρξε απαρτία, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με την παρουσία ... μελών και ...» 7. Μετά την εξάντληση των τυχόν άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει από τα παριστάμενα μέλη τρεις ψηφολέκτες (άρθρο 23 Ν. 3601/1928), οι οποίοι μαζί με τον εκλεγέντα να προεδρεύσει, τον Διοικητικό ή δικαστικό αντιπρόσωπο, θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή (περ. 7 άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους που οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τόσες τριμελείς εφορευτικές επιτροπές, όσες και τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν που θα λειτουργήσουν. Στις εφορευτικές αυτές επιτροπές εννοείται ότι μετέχουν και οι ορισθέντες δικαστικοί ή διοικητικοί αντιπρόσωποι. Ένα από τα τρία μέλη της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης στην περίπτωση αυτή η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα και θα
17

ανακηρύξει τους επιτυχόντες αποτελείται από τους προέδρους των κατά τμήματα Εφορευτικών Επιτροπών, τους Διοικητικούς ή Δικαστικούς Αντιπροσώπους και τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (περ. 8 παρ. Α΄ άρθρου 37 Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 παρ. Δ΄ άρθρο 58 Ν. 1539/1985). Στην Εφορευτική Επιτροπή ή τις Εφορευτικές Επιτροπές, κατά περίπτωση παραδίδονται : α) Η κάλπη ή οι κάλπες. β) Τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια και οι σφραγισμένοι φάκελοι. γ) Οι κατάλογοι των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (φυσικά σε περίπτωση περισσοτέρων εκλογικών τμημάτων, σε καθένα από αυτά θα παραδοθεί μόνον ο κατάλογος των μελών που θα ψηφίσουν στο τμήμα αυτό) δ) Καθετί που είναι απαραίτητο για την εκλογή (γραφική ύλη κλπ). 8. Η ψηφοφορία διαρκεί όσο χρόνο αναγράφει ο εσωτερικός κανονισμός του Φαρμακευτικού Συλλόγου ή ορίζεται στην πρόσκληση. Δηλαδή κατά το χρονικό τούτο διάστημα οι φαρμακοποιοί του Φαρμακευτικού Συλλόγου έχουν δικαίωμα προσερχόμενοι να ψηφίσουν και δεν είναι δυνατό να ανοίξει η κάλπη και να γίνει διαλογή των ψήφων πριν από την καθοριζόμενη προθεσμία. 9. Για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών πρέπει να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του συνόλου των μελών του Συλλόγου. Αν το μισό συν ένα είναι κλασματικός αριθμός, τότε το μισό συν ένα, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ολοκληρώνεται στον επόμενο ακέραιο αριθμό (πχ. μέλη του Συλλόγου 55: Μισό συν ένα 28 ½ : Ακέραιος αριθμός που πρέπει να μετάσχει στις αρχαιρεσίες : 29, βλ. περ. 1 παρ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983). 10. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 7 και 9 της παρ. Α΄ του άρθρου 37 του ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ1 του άρθρου 58 του Ν. 1539/1985, δηλαδή: α) Η εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας παραλαμβάνει την κάλπη, την οποία αφού εξετάσει αν είναι κενή, την κλείνει και σφραγίζει με ταινίες. Η κάλπη είναι κιβώτιο με εξηρτημένο σκέπασμα και σχετική επ’ αυτού σχισμή. Η Εφορευτική Επιτροπή επίσης εξετάζει αν υφίσταται ο από το νόμο οριζόμενος ιδιαίτερος χώρος (περ. 9 παρ. Α΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983, όπου θα αποσύρονται οι ψηφοφόροι. β) Κατά την έναρξη της ψηφοφορίας: 1. Η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει τους συστημένους φακέλους με τα
18

ψηφοδέλτια εκείνων που μετά από απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη επετράπη να ψηφίσουν με αυτό τον τρόπο, και αφού αποσφραγίσουν τον εξωτερικό φάκελο, τη μεν δήλωση με τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφίζοντος φαρμακοποιού κρατά στα δικαιολογητικά της εκλογής, σημειώνοντας στον κατάλογο των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμό του, τον δε εσωτερικό φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και περιέχει το ψηφοδέλτιο, το ρίχνει στην κάλπη (περ. 10 εδ. β΄ παρ. Α΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983. Σημειώνεται ότι η σχετική μνεία της διαδικασίας αυτής πρέπει να γίνει στο πρακτικό εκλογής. 2. Μετά ταύτα οι εκλογείς προσερχόμενοι αυτοπροσώπως και ποτέ με αντιπρόσωπο (περ.1 παρ. Α΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983) εισέρχονται στον χώρο της ψηφοφορίας, παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία προβαίνει στην αναγνώριση της ταυτότητας τους από τους στον εκλογικό κατάλογο αναφερόμενους, και στη συνέχεια λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο τους (ή τα ψηφοδέλτια επί συνδυασμών) και το σχετικό σφραγισμένο φάκελο. 3. Στη συνέχεια, κάθε ψηφοφόρος οφείλει να αποσυρθεί στον υπάρχοντα μέσα στην αίθουσα της εκλογής ιδιαίτερο προς τούτο χώρο, έτσι ώστε να μην είναι θεατός κι εκεί συμπληρώνει μυστικά το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της προτίμησης του ή το κοινό ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με την επιθυμία του ως εξής : α) Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, σημειώνει με σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα του υποψήφιου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σταυρό στον υποψήφιο αντιπρόσωπο για τον Π.Φ.Σ. (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο (παρ. Δ1, εδ. 2 άρθρο 58 Ν. 1539/1985). Περισσότεροι σταυροί προτίμησης από έναν καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (παρ. Δ2 άρθρου 58 Ν. 1539/1985). Επίσης άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που δεν αναγράφει κανένα σταυρό προτίμησης, αφού καμία επιλογή του ψηφοφόρου δεν εκδηλώνει. β) Στους Συλλόγους που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, στο ψηφοδέλτιο των συνδυασμού της προτιμήσεως του, ψηφίζει θέτοντας σταυρό σε έναν από τους υποψηφίους που επιθυμεί την εκλογή. Ψηφοδέλτια συνδυασμού χωρίς σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού (περ. 2 παρ. Α΄ αρθρ. 37 Ν. 1316/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ1 άρθρο 58 Ν. 1539/1985). Και στην περίπτωση των συνδυασμών, περισσότεροι του ενός σταυροί προτίμησης
19

στο ψηφοδέλτιο, καθιστούν τούτο άκυρο (παρ. Δ2 άρθρο 58 Ν. 1539/1985). Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος θέτει το ψηφοδέλτιο στο σφραγισμένο φάκελο, τον επικολλά και επανερχόμενος στην αίθουσα ψηφοφορίας επιδεικνύει αυτόν στην Εφορευτική Επιτροπή, ώστε να βεβαιωθεί ότι κρατεί μόνο έναν φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και τον ρίπτει ιδιοχείρως στη κάλπη και υπογράφει στην σχετική κατάσταση των ψηφισάντων μελών. Όλων των ανωτέρω διαδικασιών γίνεται αναφορά στο σχετικό πρωτόκολλο εκλογής. 4. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δηλαδή μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας, ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της, και γίνεται η σύγκριση με τον αριθμό των ψηφισάντων (πρέπει να υπάρχει ταυτότητα αριθμών, βλ. περ. 1 παρ. Γ΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983) . Θεωρούνται άκυρα τα ψηφοδέλτια και δεν λαμβάνονται υπόψη, τα οποία (άρθρο 27 Ν. 3601/1928 ως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ΄ άρθρου 37 Ν. 1316/1983 και συμπληρώθηκε με την παρ. Δ2 άρθρο 58 Ν. 1539/1985): - Δεν φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο ή τη σφραγίδα της περιφέρειας ή του αρμοδίου Ειρηνοδίκη. - Φέρουν ενδείξεις με τις οποίες είναι εμφανής ή πρόθεση της παραβάσεως της μυστικότητες της ψηφοφορίας, π.χ. σημάδια, σημειώσεις κλπ - Φέρουν περισσότερους από έναν σταυρό προτίμησης, ή σε περιπτώσεις που η εκλογή δεν γίνεται με το σύστημα των συνδυασμών (κάτω των 50 μελών), δεν φέρουν κανένα σταυρό προτίμησης. 5. Στη συνεχεία συντάσσεται πρακτικό εκλογής, στο οποίο αναφέρονται : α) Η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα ενάρξεως τη ψηφοφορίας (τούτο σημειώνεται και στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης) β) Το ονοματεπώνυμο των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γ) Η αποσφράγιση των συστημένων επιστολών (αριθμός επιστολών και ονοματεπώνυμο ψηφοφόρων), η ρίψη των φακέλων στην κάλπη και η αναγραφή των ονοματεπωνύμων των κατ’ αυτό τον τρόπο ψηφισάντων μελών στον κατάλογο ψηφοφορίας. δ) Η τήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας. ε) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων προκύπτει από την αφαίρεση του αριθμού των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων από το συνολικό αριθμό των ψηφοδελτίων που ανευρέθησαν στην κάλπη.
20

στ) Σε αρχαιρεσίες που δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών: Ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων, ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, ο συνολικός αριθμός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων. ζ) Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου και αντίστοιχα ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που πήρε ο καθένας από αυτούς και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας (άρθρο 37 παρ. Γ΄ περ. 1 Ν. 1316/1983). η) Στους Συλλόγους που δεν εφαρμόζεται το σύστημα των συνδυασμών, επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πλειοψηφούν μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των εκλεγομένων συμβούλων ή αντιπροσώπων. Οι υπόλοιποι, με τη σειρά ψήφων προτίμησης, ανεξάρτητα αριθμού (δηλαδή και με μια ακόμη ψήφο) είναι επιλαχόντες (περ. 2 παρ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983) Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή (περ. 4 παρ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983) και γίνεται ρητή μνεία στο πρακτικό. θ) Σε αρχαιρεσίες που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών: Ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών. Ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο κάθε συνδυασμός. Ο συνολικός αριθμός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων. ι) O αριθμός σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου, τόσο με τη σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, όσο και με τη σειρά επιτυχίας (περ. 2 παρ. Γ1 άρθρο 37 Ν. 1316/1983). ια) Αν λειτουργήσουν περισσότερα εκλογικά τμήματα, κάθε εφορευτική επιτροπή θα συντάξει το δικό της πρακτικό εκλογής, η δε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με βάση τα επιμέρους πρακτικά και ελέγχουσα τα σχετικά στοιχεία θα συντάξει το τελικό πρακτικό εκλογής (περ. 8 παρ. Α΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ3 άρθρο 58 Ν. 1539/1985). ιβ) Η κατανομή των θέσεων μεταξύ των συνδυασμών γίνεται ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός από αυτούς και συγκεκριμένα ως εκλογικό μέτρο ορίζεται εν προκειμένω: «ευρίσκεται πρώτα η επί τοις εκατό αναλογία των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας από τους συνδυασμούς σε σχέση με τον συνολικό τους αριθμό. Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συμβούλων και το γινόμενο που προκύπτει χωρίς το κλασματικό μέρος είναι ο αριθμός των θέσεων που ανήκουν στον κάθε συνδυασμό. Αν μετά την πρώτη αυτή κατανομή παραμείνουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων ή αντιπροσώπων, αυτές κατανέμονται σε όλους τους συνδυασμούς ανάλογα με το μέγεθος
21

του κλασματικού μέρους που παραλείφθηκε» (περ. 3 παρ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983 ). Ο ανωτέρω υπολογισμός λαμβάνει χώρα επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τις θέσεις που ανήκουν σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Οι λοιποί υποψήφιοι, πάλι με τη σειρά σταυρών προτίμησης που έλαβαν, θεωρούνται επιλαχόντες κάθε συνδυασμού. Και στην περίπτωση αυτή αν μεταξύ δύο υποψηφίων ενός συνδυασμού υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και σημειώνεται τούτο στο τελικό πρακτικό (περ. 4 παρ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983). Το πρωτόκολλο εκλογής υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και αντίγραφο τούτου τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου, ενώ συγχρόνως τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στα τυχόν παριστάμενα μέλη (άρθρο 28 Ν. 3601/28).

Επισημαίνουμε και πάλι το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ αναπληρωματικών και επιλαχόντων μελών. Αναπληρωματικός είναι εκείνος που προβλέπεται από το νόμο (π.χ. Αναπληρωματικοί προβλέπονται μόνο των τακτικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των τακτικών αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ.) και αντικαθιστά το τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τον τακτικό αντιπρόσωπο για τον Π.Φ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας (ποτέ σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως από το αξίωμα του συμβούλου ή του αντιπροσώπου). Επιλαχών είναι εκείνος που πήρε έναν αριθμό ψήφων, έστω και μία (παρ. 2 άρθρο 25 Ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. Β΄ άρθρο 37 Ν. 1316/1983), πλην όμως δεν εξελέγη τελικά σύμβουλος για το Δ.Σ. ή για το Π.Σ. ή αντιπρόσωπος, γιατί ο αριθμός των εκλεγμένων έκλεισε από άλλους που πήραν περισσότερες ψήφους. Ο επιλαχών καλείται και καταλαμβάνει τη θέση του συμβούλου του Δ.Σ. ή του τακτικού συμβούλου του Π.Σ. ή αναπληρωματικού συμβούλου του Π.Σ. ή του τακτικού αντιπροσώπου ή του αναπληρωματικού αντιπροσώπου για τον Π.Φ.Σ. σε περίπτωση θανάτου αυτών ή παραιτήσεως τους από το αξίωμα που κατέχουν, συνταξιοδοτήσεως ή παραιτήσεώς τους και διαγραφής τους ως μελών του Φ.Σ.

ΣΤ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 1. Ο Προεδρεύσας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ, μετά την εκλογή οφείλει : α) Να γνωστοποιήσει στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε δύο ημέρες, το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών (άρθρο 28 Ν. 3601/1928) μετά του πρακτικού εκλογής
22

της Εφορευτικής Επιτροπής. β) Να υποβάλλει στον Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφέρειας, μέσα σε 5 ημέρες: - Το πρακτικό (αντίγραφο) της τυχόν ματαιωθείσης, από έλλειψη απαρτίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. - Τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (απόσπασμα) με το θέμα των αρχαιρεσιών - Τα ψηφοδέλτια - Το πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής (και των επιμέρους Εφορευτικών Επιτροπών) - Τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής (άρθρο 28 Ν. 3601/1928) Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις δύναται να υποβληθούν εντός πέντε ημερών από την ημέρα των αρχαιρεσιών και απευθείας στην αρμόδια Περιφέρεια., η οποία είναι αρμόδια να κρίνει επί των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων. γ) Εντός πέντε ημερών από της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών να ανακοινώσει με συστημένη επιστολή στα εκλεγέντα μέλη ή αντιπροσώπους τα αποτελέσματα. Οι εκλεγέντες εντός το πολύ 8 ημερών από της κοινοποιήσεως της ανακοινώσεως οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως αν αποδέχονται την εκλογή τους, άλλως θεωρούνται ότι αποποιήθηκαν την εκλογή, οπότε καλείται, με την ίδια διαδικασία, ο αμέσως επιλαχών (άρθρο 29 Ν. 3601/1928 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Α.Ν. 1384/1938) 2. Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, εντός προθεσμίας τριών μηνών το πολύ, από της ημερομηνίας της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών οφείλει να καλέσει τους μη προσελθόντας να ψηφίσουν φαρμακοποιούς, μέλη του Συλλόγου, να δώσουν εξηγήσεις περί της μη προσελεύσεως τους και να επιβάλλει τις ποινές της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 328/1976 στους αδικαιολογήτως μη προσελθόντας. 3. Η αρμόδια Περιφέρεια εντός μηνός το πολύ από της υποβολής των δικαιολογητικών των αρχαιρεσιών οφείλει να εκδώσει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση αυτών συνολικά ή μερικά Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απορρίψεως, με την σχετική απόφαση της Περιφέρειας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καλείται το πολύ μέσα σε ένα μήνα να διενεργήσει αρχαιρεσίες, είτε ολικώς είτε κατά το απορριφθέν μέρος. Εφιστούμε την προσοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων, όπως μεριμνούν και οι ίδιοι και η σχετική απόφαση της περιφέρειας να κοινοποιείται και στον
23

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. 4. Ειδικά για την περίπτωση εκλογής μελών Δ.Σ. επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως της αρμοδίας Περιφέρειας το πρεσβύτερο σε ηλικία από τα εκλεγέντα μέλη καλεί ταύτα για την συγκρότηση σε Σώμα για την εκλογή προέδρου, αντιπρόεδρου, Γραμματέα και ταμία (άρθρο 32 Ν. 3601/1928 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Α.Ν. 1384/1938). Προσοχή: Στο παρελθόν παρατηρήθηκε ότι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εσφαλμένως συγκροτούνται σε Σώμα πριν από την έκδοση της νομαρχιακής αποφάσεως, π.χ. την επομένη της εκλογής, οπότε έχουμε ακυρότητα των σχετικών πράξεων του Προέδρου και του Γραμματέα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (τα απόντα μέλη να είναι περισσότερα των παρόντων) ή πλειοψηφίας (απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων), η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ματαιώνεται και η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται για το σκοπό αυτό μέχρι δύο φορές ακόμη, μέσα σε οκτώ ημέρες, μετά από κάθε, χωρίς αποτέλεσμα, συνεδρίαση. Αν κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία ή η πλειοψηφία που απαιτεί το προηγούμενο άρθρο, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και Ταμία, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία πραγματοποιήσεως της τρίτης συνεδριάσεως. Έτσι, η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου συνερχόμενη εκτάκτως, εκλέγει, με απλή πλειοψηφία, από τα επιτυχόντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, μέχρι τη διεξαγωγή αυτής της εκλογής και σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος και Γραμματέας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, χρέη δε Γραμματέα, εκτελεί το νεότερο σε ηλικία μέλος (εδ. 3 και 4 άρθρο 33 Ν. 3601/1928, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Α.Ν. 1384/1938 και τελικά από την παρ. Ε΄ άρθρο 58 του Ν. 1539/1985). Μόλις γίνει η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με έγγραφα του γνωστοποιεί τούτο: α) Στην αρμόδια Περιφέρεια, β) Στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικός Σύλλογο, γ) Στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας δ) Στους λοιπούς Υγειονομικούς Συλλόγους του Νομού, και ε) όπου αλλού για λόγους ενημέρωσης κρίνεται τούτο σκόπιμο (πχ. Ιστοσελίδα).
24

Ζ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οι υποθέσεις που αφορούν το κύρος των αρχαιρεσιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων εκδικάζονται από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος (άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ Ν. 1406/1983 «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων» ΦΕΚ 182Α) κατόπιν προσφυγής παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Η. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα περί αρχαιρεσιών των φαρμακευτικών Συλλόγων περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 3601/1928 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1. Η Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα (Διεύθυνση Υγείας), στην οποία ανήκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 2. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10187. Αθήνα) 3. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Πειραιώς 134, ΤΚ 11854, Αθήνα)

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου ή για κάθε ζήτημα που αφορά τις αρχαιρεσίες των Φαρμακευτικών Συλλόγων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Π.Φ.Σ. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

(Σημείωση: Το παρόν Μνημόνιο Εκλογών συντάχθηκε αρχικώς από τον πολύτιμο συνεργάτη του Π.Φ.Σ., κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου)

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος Νομικός Σύμβουλος
25

Π.Φ.Σ.Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Υγείας - Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων 2. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών της Χώρας 3. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας

efimeries

koinoniko-farmakeio