Παράταση Χρόνου Καταβολής Εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2015

ΕΤΑΑ
Δ.Σ. 352/2015
ΘΕΜΑ 18ον
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α' εξαμήνου 2015
Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου το θέμα συζητείται εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του επείγοντος.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΑΥ, κ. Γεώργιος Βαζίκας, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα: Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α' εξαμήνου 2015 και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση .

Διαβιβάζοντας προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών με αρ. 112/15-6-2015, που αφορά στην παράταση του χρόνου καταβολής εισφορών Α΄ εξαμήνου 2015.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Υγειονομικών ελευθέρων επαγγελματιών είναι η 30η Ιουνίου του 2015, σχετική η με ημερομηνία 5/6/2015 (ανάρτησης) στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ. (www.tsay.gr) ανακοίνωση.

Η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την με αρ. 112/15-6-2015 Απόφαση της, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. -όπου αναφέρεται στα πολλαπλά αιτήματα εκ μέρους φορέων και εκ μέρους ασφαλισμένων για παράταση της διορίας καταβολής των εισφορών α' εξαμήνου λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, λόγω του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων υπήχθη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ήδη πληρώνει δόσεις και επιπλέον των αυξημένων εισφορών της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους- αποφάσισε την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία ως για δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 31/8/2015.

Το τμήμα Εσόδων διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 76, του ν.2676/1999 <<οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα ασφαλισμένων του Ταμείου Συντάξεως και Αυτοασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) καθίστανται απαιτητές την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους>> Σημειώνουμε ότι δεν βρίσκονται διατάξεις τόσο καταστατικές του Τ.Σ.Α.Υ., όσο και μεταγενέστερες που να προβλέπουν παράταση του χρόνου καταβολής εισφορών.

Στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.

ΘΕΜΑ 18ο Δ.Σ. 352/18-06-2015

Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α' εξαμήνου 2015

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει,
την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.
E.T.A.A.
Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. της περιόδου 2015, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα 23.06.2015, σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. είναι οι εξής:
http://www.tsay.gr/


efimeries

koinoniko-farmakeio