Θέμα: «Υποχρεώσεις μονοεδρικών φαρμακείων κατά τις εφημερίες»

Επί του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1762/19.5.2015 εγγράφου σας (αρ. πρωτ. ΠΦΣ 1853/25.5.2015), στο οποίο αναφέρονται περιστατικά που έχουν καταγγελθεί στην Υπηρεσία σας περί μη γνωστοποίησης στην πρόσοψη του φαρμακείου του τηλεφωνικού αριθμού του αδειούχου φαρμακοποιού σε μονοεδρικά φαρμακεία, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών, επαγόμεθα τα κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Περί κανονισμού των χρονικών ορίων εργασίας εν τοις Φαρμακείοις» ορίζεται ότι : «Εις κωμοπόλεις εις ας λειτουργεί έν μόνον φαρμακείον αι ώραι εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τας δέκα (10) ημερησίως, ως και του προσωπικού αυτών». Επίσης στα μονοεδρικά φαρμακεία εφαρμόζεται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. 734/1969 (ΦΕΚ Α΄ 227) σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που το φαρμακείο παραμένει κλειστό, αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο της προθήκης του φαρμακείου, πίνακας περιέχων το
ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού, την διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του αδειούχου φαρμακοποιού, προκειμένου να είναι ευχερής η αναζήτηση αυτού από τους πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι αδειούχοι φαρμακοποιοί σε περιοχές με μονοεδρικά φαρμακεία υποχρεούνται όπως τηρούν τις ως άνω κείμενες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, όταν τα φαρμακεία τους παραμένουν κλειστά, επί τω τέλει προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Τυχόν παραβίαση των διατάξεων αυτών επισύρει ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους παραβάτες φαρμακοποιούς. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.


efimeries

koinoniko-farmakeio