Πίνακας Απογραφόμενων Φαρμάκων του Ν 3459/2006 (Κατάσταση Ναρκωτικών)

Με βάση το Άρθρο 14 του N.3459/2006 οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν καταστάσεις με τα υπόλοιπα των ναρκωτικών φαρμάκων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.

Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά.


efimeries

koinoniko-farmakeio